top of page

Amniyosentez-CVS-Kordosentez

Gebelikte invaziv tanı yöntemleri (Koryon villus biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez), gebeliğin belli dönemlerinde sık görülen birtakım genetik hastalıkların (Down Sendromu, diğer trizomiler vb. ) tanısında, kan uyuşmazlığının tanı ve tedavisinde (kordosentez) ve daha nadiren de birtakım enfeksiyon hastalıklarının fetusa geçişinin tayini için kullanılan, iğnelerle plasental doku, amniyon sıvısı ve fetal kan örneklemesine dayanan yöntemlerdir. Bu işlemler iğne ile yapıldığı için az da olsa (1/300 ila 1/1000) düşük riski barındırmakla birlikte tecrübeli ve uzman kişilerce uygulandığında kayıp riskinin oldukça az olduğu söylenebilir. İkili-üçlü test gibi tarama yöntemlerinde yüksek genetik hastalık riski saptandığında, ailesel genetik hastalık taşıyıcılığında, anne karnındaki fetusta ultrason incelemesinde birtakım anormallikler saptandığında veya ailenin istemi durumunda bu yöntemlere başvurulabilir. Hepsi sonuç olarak fetusun kromozom yapısını saptamayı amaçlamakla birlikte koryon villus biyopsisi (CVS) 10-14. Haftalar arasında, amniyosentez 15-20. Haftalar arasında, kordosentez ise 20. Haftadan sonra uygulanabilir.

Amniyosentez-CVS-Kordosentez
bottom of page